Voor iedereen die de liefde in welke vorm dan ook wil gieten..
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
Van Me2You, gevestigd te Emmen. Onder “de consument” en “u” wordt verstaan: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en met wie een overeenkomst is gesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Me2You als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden van de consument uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover door partijen schriftelijk overeengekomen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. De niet werkzame bepaling dient te worden omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking. Als u bij Me2You artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
1) Algemeen
1.1) Alle prijzen zijn in euro's.
1.2) De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
1.3) Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Me2You deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
2) Bestelling
2.1) Na een bestelling ontvangt u uiterlijk binnen vijf werkdagen een bevestiging met het besteloverzicht en de totale kosten.
2.2) Me2You doet zijn best om de website zo up-to-date mogelijk te houden; het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Me2You zo spoedig mogelijk contact met u op.
2.3) De op de website getoonde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.
2.4) Me2You behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren
3) Betaling
3.1) Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voorafgaand aan de levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling per internetbetaling (iDEAL) of per vooruitbetaling op factuur.
3.2) Zodra het verschuldigde orderbedrag door Me2You is ontvangen, zal uw bestelling vervaardigd worden en gereedgemaakt worden voor verzending.
3.3) Tot het moment van ontvangst van uw betaling, kan de order kosteloos worden geannuleerd; na dit tijdstip bent u bij annulering betaling plichtig.
3.4) Bij geschillen hieromtrent geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Me2You.
3.5) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Me2You te melden.
3.6) In geval van wanbetaling van de consument heeft Me2You behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
3.7) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Me2You en de verplichtingen van de consument jegens Me2You onmiddellijk opeisbaar.
4) Verzending
4.1) In principe worden bestellingen na ontvangst van betaling binnen 4 a 5 weken verzonden.
4.2) Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
4.3) Me2You zal nooit zendingen onder rembours in ontvangst nemen.
4.4) Zodra de bestelling verzonden is, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
5) Garantie en reclamaties
5.1) Me2You doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, neem dan binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact met Me2You op via info@me2you.nl. Me2You zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Me2You de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.2) Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt is, óf u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, óf blijkt dat het artikel en/of de verpakking is beschadigd, waarbij de oorzaak van de beschadiging niet te wijten valt aan onzorgvuldig handelen door Me2You.
6) Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
7) Sluiting i.v.m. vakantie
Me2You behoudt zich het recht voor drie weken per jaar dicht te gaan i.v.m. vakantie. U wordt hierover van tevoren bericht via de site van Me2You.
8) Aansprakelijkheid
8.1) Me2You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Me2You verkochte producten.
8.2) Me2You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
8.3) Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en Me2You, dan wel tussen Me2You en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen consument en Me2You, is Me2You niet aansprakelijk.
9) Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Me2You ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Me2You gehouden is tot enige schadevergoeding.
10) Intellectueel eigendom
10.1) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Me2You zich de rechten en bevoegdheden voor die Me2You toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2) Alle ontwerpen, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van Me2You
10.3) Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Me2You geleverde producten, worden door de consument volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
10.4) Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.5) De in het kader van de overeenkomst eventueel door Me2You tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Me2You, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.6) Alle door Me2You eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etcetera, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Me2You worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.7) Me2You behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11) Cadeaubonvoorwaarden
11.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Me2You uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Me2You 
11.2) Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Me2You te worden verstrekt. Me2You behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Me2You of een door Me2You aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
11.3) Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u vervolgens de exacte code in. 
11.4) De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. 
11.5) Cadeaubonnen uitgegeven door Me2You en/of door Me2You aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.jewel-concepts.eu. 
11.6) Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
11.7) Cadeaubonnen kennen geen restwaarde en dienen compleet voor een bestelling te worden gebruikt. 
11.8) Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: factuur of iDEAL
11.9) Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
11.10) Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 
11.11) Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
11.12) Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 
11.13) Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen. 
11.14) Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via info@jewel-concepts.eu. Me2You zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
12) Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Me2You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Me2You deze voorwaarden soepel toepast.
13) Eigendomsvoorbehoud
Me2You blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
14) Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze
Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.
 

Over ons

Vanuit mijn werk als zelfstandig uitvaartondernemer, bij Grummel Uitvaartzorg, zoek ik steeds weer naar mooie nieuwe producten die mensen kunnen helpen bij het afscheid nemen en waar men troost uit kan halen. In mijn zoektocht vond ik veel mooie sieraden welke ook bij een geboorte, huwelijk, vriendschap een prachtig kado zijn. Voor iedereen die de liefde in welke vorm dan ook wil gieten.... 

Informatie

   Oosterveldsestraat 145
  7826 HC Emmen
  info@me2you.nl
0591-760036

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop